ឡៅតឿ

  • Rotary kiln

    ឡៅតឿ

    តួស៊ីឡាំងនៃឡទ័របង្វិលត្រូវបានធ្វើពីបន្ទះដែករមៀលហើយតួស៊ីឡាំងត្រូវបានតម្រង់ជួរជាមួយចំណាំងឆ្លុះហើយវាមានជម្រាលដែលត្រូវបានកំណត់ជាមួយបន្ទាត់ផ្តេក។