ទ្រុងកាបូប

 • 125type bag cage

  ទ្រុងកាបូប ១២៥ ប្រភេទ

  សមា្ភារៈ / ការបញ្ចប់ដែកថែបកាបូន / ដែកថែបស្រាល / ដែកថែបមានទំហំ ៣០៤ អ៊ីណុកដែកអ៊ីណុក ៣១៦ អ៊ីណុកដែកអ៊ីណុកដែលមានប្រព័ន្ឋ (សីតុណ្ហភាពខ្ពស់ <៣២៥ អង្សារ) Inconnel ៦០០ ឬ ៦០១ ខ្សែភ្លើងបញ្ឈរ ១០, ១២, ២០, ៥, ៦, ៨, ១៦, ២៤ រង្វាស់ខ្សែ ១០, ១១, ១២, ៧, ៩, ១៣ អង្កត់ផ្ចិត ៤” -៦ ១/៨” ប្រវែង ៦--១២” ទ្រុងរាងរាងមូលរាងមូលរាងមូលទ្រុងរាងកំពូលរនាំងវិល (បត់ចុះក្រោមគែម) ពុះកអាវ (ក្រុមតន្រ្តីវិល) កាត់ខ្សែក្រវ៉ាត់ចែកខ្សែភ្លើងទាំងអស់។ ស្ទីលទ្រុងទ្រុងត្រូវបានស្វាគមន៍ ...
 • 155type bag cage

  ទ្រុងកាបូប ១៥៥type

  សមា្ភារៈ / ការបញ្ចប់ដែកថែបកាបូន / ដែកថែបស្រាល / ដែកថែបមានទំហំ ៣០៤ អ៊ីណុកដែកអ៊ីណុក ៣១៦ អ៊ីណុកដែកអ៊ីណុកដែលមានប្រព័ន្ឋ (សីតុណ្ហភាពខ្ពស់ <៣២៥ អង្សារ) Inconnel ៦០០ ឬ ៦០១ ខ្សែភ្លើងបញ្ឈរ ១០, ១២, ២០, ៥, ៦, ៨, ១៦, ២៤ រង្វាស់ខ្សែ ១០, ១១, ១២, ៧, ៩, ១៣ អង្កត់ផ្ចិត ៤” -៦ ១/៨” ប្រវែង ៦--១២” ទ្រុងរាងរាងមូលរាងមូលរាងមូលទ្រុងរាងកំពូលរនាំងវិល (បត់ចុះក្រោមគែម) ពុះកអាវ (ក្រុមតន្រ្តីវិល) កាត់ខ្សែក្រវ៉ាត់ចែកខ្សែភ្លើងទាំងអស់។ ស្ទីលទ្រុងទ្រុងត្រូវបានស្វាគមន៍ ...
 • 304type bag cage

  ទ្រុងកាបូប ៣០៤type

  សមា្ភារៈ / ការបញ្ចប់ដែកថែបកាបូន / ដែកថែបស្រាល / ដែកថែបមានទំហំ ៣០៤ អ៊ីណុកដែកអ៊ីណុក ៣១៦ អ៊ីណុកដែកអ៊ីណុកដែលមានប្រព័ន្ឋ (សីតុណ្ហភាពខ្ពស់ <៣២៥ អង្សារ) Inconnel ៦០០ ឬ ៦០១ ខ្សែភ្លើងបញ្ឈរ ១០, ១២, ២០, ៥, ៦, ៨, ១៦, ២៤ រង្វាស់ខ្សែ ១០, ១១, ១២, ៧, ៩, ១៣ អង្កត់ផ្ចិត ៤” -៦ ១/៨” ប្រវែង ៦--១២” ទ្រុងរាងរាងមូលរាងមូលរាងមូលទ្រុងរាងកំពូលរនាំងវិល (បត់ចុះក្រោមគែម) ពុះកអាវ (ក្រុមតន្រ្តីវិល) កាត់ខ្សែក្រវ៉ាត់ចែកខ្សែភ្លើងទាំងអស់។ ស្ទីលទ្រុងទ្រុងត្រូវបានស្វាគមន៍ ...